Monday, April 2, 2012

******दुष्काळी भोलानाथ******

******दुष्काळी भोलानाथ******

सांग सांग भोलानाथ थेंबभर पाणी भेटेल का ?
पाण्यावाचून माझा जीव वाचेल का ?
भोलानाथऽऽऽऽ भोलानाथऽऽऽऽ

सांग सांग भोलानाथ
उदया अहे chemistry चा पेपर
NACL AND HCL पासुन पाणी मिळेल का ?
भोलानाथऽऽऽऽ भोलानाथऽऽऽऽ

सांग सांग भोलानाथ.............
दुपारी रखवालदार झोपेल का ?
पाणी चोरुन णतांना वाज होइल का ?
भोलानाथऽऽऽऽ भोलानाथऽऽऽऽ

भोलानाथ भोलानाथ
खर सांग एकदा
ठवडयात नळ येतील का तीनदा ?
सांग सांग भोलानाथ............

-Ankush S. Kawalkar
02.04.2012