Monday, April 2, 2012

******दुष्काळी भोलानाथ******

******दुष्काळी भोलानाथ******

सांग सांग भोलानाथ थेंबभर पाणी भेटेल का ?
पाण्यावाचून माझा जीव वाचेल का ?
भोलानाथऽऽऽऽ भोलानाथऽऽऽऽ

सांग सांग भोलानाथ
उदया अहे chemistry चा पेपर
NACL AND HCL पासुन पाणी मिळेल का ?
भोलानाथऽऽऽऽ भोलानाथऽऽऽऽ

सांग सांग भोलानाथ.............
दुपारी रखवालदार झोपेल का ?
पाणी चोरुन णतांना वाज होइल का ?
भोलानाथऽऽऽऽ भोलानाथऽऽऽऽ

भोलानाथ भोलानाथ
खर सांग एकदा
ठवडयात नळ येतील का तीनदा ?
सांग सांग भोलानाथ............

-Ankush S. Kawalkar
02.04.2012


Thursday, April 21, 2011

Do you want to know about new invention in web , internet , mobile then you must have to visit this page

http://askfilescren.blogspot.com/p/ktech.html


For getting new information follow us on http://www.askfilescren.blogspot.com

Sunday, March 27, 2011

Engineering की जय हो ...........


Rock the Engineering
                                                   बे एके बे , बे दुणे चारबे त्रीक सहा ………. हा पाढा सगळ्यांनाच माहिती आहे व जोengineering ला येतो त्याला तर हमखाच माहिती असतो……कारण त्यावरच तर त्याचे अख्खे आयुष्य अवलंबून असतं. Engineering लहान मुलापासुन तर मोठ्या माणसापर्यंन्त माहिती असलेला शब्दहा आठ अक्षरी शब्द असला तरी त्याची किंमत ही दिवंसेदिवस लाखोच्या घरातून करोडोच्या घरात जाऊन पोहचलेली आहे .
 भारतीय संस्कृतीमध्ये Doctor ला alternate पर्याय म्हणुन engineer या शब्दाकडे पाहिल्या जाते .हा शब्द तुम्हाला भारतीय शब्दकोशाशिवाय कुठेही सापडणार नाही आणि जर तुम्ही त्याला शोधण्याचा प्रयत्न जरी केला तरी त्याचा अंश सुद्धा कोठेही मिळणार नाही…..आणि हो engineering मध्ये पर्याय ही अनेक ?? तुम्हाला कोणते engineerव्हायचे , ते माहित नसले तरी चालेल . कारण अहो आपण कुठलाही engineer  व्हायला तयार ना ? मनासारखी branch मिळाली नाही ,म्हणुन आम्ही रडत बसत नाही , जी मिळाली ती आम्हचीच branch . हा पण college and university मात्र पाहतो ,  बर कां ? university आणि college सही मिळालं ना ? मग branch कुठलीही असो आम्हाला काही फरक पडत नाही , पहिले college and university महत्ताची बसकारण colleges नुसार packages ठरतात ना ??? आणि टमक्या टमक्या collegeमध्ये तुम्हाला टमकी टमकी company job offer करायला येते ना ??  on the spot , campus through तुमच selection होत ना , मग जाँब मिळण्याशी मतलब ..that’s it …
तुमची branch गेली उडत… तुम्हाला काय व्हायचय याच्याशी काही संबंध नाही . तुम्ही जर मुलगा असाल तर engineer  होणार आणि मुलगी असाल तर , doctor होणार आणि त्यामध्ये बोबडी वळली की मग engineering ला दंडवत घालणारच …म्हणजे येऊन जाऊन आपण सगळे engineer चं.
ठीक आहे तर , तुम्ही engineer मग होणार , आता engineering चा अभ्यास करतायं म्हणजे engineer नाही तर काय चाकर होणार आहे??? Engineer  झाला तरी त्याला पण पोटापाण्याचा प्रश्न हा असणारच , अहो तो पण सगळ्यांसारखा माणुसच आहे की??? पोटापाण्यासाठी नोकरी शोधणार ….हा ती पण foreign company मध्ये आधी शोधणार आणि नंतर काहीच हातात नाही मिळाल तर भारतीय company चा हात धरणारकारण foreign company  मध्ये नोकरी मिळाली तर आपला status वाढतो ना . आम्ही foreign company मध्येच job  शोधणार , बरे का ? आणि महिन्याकाठी गलेगठ्ठ पगार  घेणार …sorry ,sorry  वर्षभरासाठी भारी package  मिळवणार आणि भारत सरकारने offer केलेल्या  Britishanchi चाकरी करतच राहणार
 भारत सरकारनं offer केलेल्या British company ची चाकरी करताना प्रत्येक वेळी स्वतःला गुलामासारखं विकाएक कंपनी सोडुन दुसरी join करा आणि हजारो कागदप्रत्राच गाठोळं जमा करा . आणि ज्या कंपनीत job करायचयं आहे तेथे नेऊन ते आपटा….आणि स्वताःला गहाण टाका. Job सोडायचा म्हणजे पुन्हा ते गाठोळ एका सावकारापासुन सोडवून पुन्हा दुसऱ्या सावकाराकडे स्वताःला गहाण ठेवण्यासाठी सुपुर्द करा , एवढच आपलं काम . engineering मध्ये computer वाले डोळ्यांनी रडणार , तर civil वाले ऊनात तडपणार ,EN&TC वाले digital signal मध्ये अडकणार ,IT वाल्यांना virusखाणार आणि mechanical वाल्यांची डोके मशिनरी उडवणार या सगळ्यातलं काहीच नाही जमलं तर , मग दोन पर्याय . पहिला :- एक तर घरी बसुन डोके दाबत बसणार किंवा दुसरा :- चुल्लुभर पाण्यात जाऊन जीव देणार . आपण दुसराच पर्याय निवडणार , कारण घरच्यांचे बोलणे खाण्यासाठी आपला जन्म हा झालेलाच नाही !!!!
“ ऊठ नालायका , नऊ वाजले college ला जायच नाही का ????......... ” या आवाजात मला माझ्या mobile ने इशारा दिला आणि मस्तपैकी सुरु असलेल्या भाषणाच्या स्वप्न सभेतुन बाहेर पडलो आणि विचार करायला लागलो ’ तो तावा तावाने भाषण ठोकणारा माणूस कोण होता ?........ ’ पुन्हा mobile ने त्याच शब्दांचा ऊच्चार करुन आमचा उद्धार केला  मग काही एक विचार नं करता college च्या तयारीला लागलो …..तरी पण सरते शेवटी एक प्रश्न उद्भवतो “ माझ्या स्वप्नातला engineering चा उद्धार करणारा तो माणुस कोण होता ??? ”………. जाऊ द्या यार तुम्ही पण आपल्या डोक्याचं दही करु नका आणि मी पण करत नाही कारण…….
“Doctor होऊन दुसऱ्याच्या जीवावर जगल्यापेक्षा,
वकील होऊन दुसऱ्याच्या भांडणावर स्वताःची पोळी भाजल्यापेक्षा,
 Engineer होऊन स्वताःच्या पायावर धोंडा मारलेला काय वाईट ?” 
Ankush S. Kawalkar.
F.E. F (comp)
@$k.files.cren
www.askfilescren.blogspot.com

Sunday, March 6, 2011

लाखोल्या


लाखोल्या 

एका दिवसाची आहे ही गोष्ट,
झाल्यात आमच्या मँडम रुष्ट,
आत्ता काय विचारता रागवण्याची गोष्ट.
मुलांच्या कानाने घेतले ऎकण्याचे कष्ट.

काय तर म्हणे, “तुम्ही अभ्यासु नाही,
तुमच्यात विद्यार्थीपणा सोडा, माणुसकीही सुद्धा नाही.
तुमच्याशी बोलायच राहलय का काही.”
अशा आम्हाला अनेक लाखोल्या वाही.

मुलांच्या दिमाखाच होत होत दही,
मँडम चेक करत होत्या आमची वही,
मुले करत होती , बुक्स complete काही,
अन मनातल्या मनात ते पण लाखोल्या वाही.

मुले म्हणत होती ,रोजचीच आहे हि कटकट,
मँडम त्यांच्याकडे पाहत होती मटमट,
Presenty साठी करत होती खटपट,
बेल वाजली अन सगळे पळाले पटपट.